Aby ustrzec się sekt...cz.2.

 Marsz ku ciemności

Aby ustrzec się sekt należy z całą stanowczością przeciwstawić się temu zagrożeniu. Nasze działania będą skuteczne jedynie wówczas, gdy połączone zostaną wysiłki ludzi na wszystkich płaszczyznach życia społecznego od rodziny począwszy na sprawujących władzę skończywszy.

W pierwszej części artykułu1 ukazana została rola ustawodawstwa. Stwierdziliśmy, że w Polsce inicjatywa ustawodawcza jest niewielka. Inne kraje Europy Zachodniej na swoich terenach bardziej stanowczo przeciwdziałają zjawisku sekt. Luka ustawodawcza w Polsce została częściowo wypełniona oddolną inicjatywą społeczną. Dlatego druga część artykułu “Aby ustrzec się sekt...” będzie prezentacją wielu ciekawych inicjatyw podejmowanych w naszej ojczyźnie przez ludzi dobrej woli od 1990 r.

Ilona, lat 17, została zagadnięta przez właściciela jednego z ekskluzywnych sklepów. Mężczyzna zaproponował jej pracę na trzy - cztery godziny dziennie. Wkrótce okazało się, że dziewczyna jest pod wpływem sekty. Rodzice z lękiem i bezsilnie obserwowali jak córka zmienia się i oddala od nich. Wreszcie uciekła z domu. Rodzice Ilony, pani Barbara i jej mąż, Jerzy, zgłosili zaginięcie córki na policji, rozpoczynając także poszukiwania na własną rękę. “Jednocześnie skierowali do prokuratury wniosek o wszczęcie postępowania wobec właścicieli sklepu, w którym pracowała ich córka. W uzasadnieniu napisali, że osoby te wywierają na ich córkę nacisk psychiczny i prawdopodobnie zmuszają ją do określonych zachowań - mówi pani Barbara. - Byliśmy przekonani, że osoby, które ukradły nam dziecko, zostaną ukarane, że sąd zmusi je do ujawnienie miejsca pobytu naszego dziecka. Pomyliliśmy się.”2

Takie świadectwa zrozpaczonych rodziców pojawiają się w prasie już od kilku lat. Bezsilne rodziny, nie mogąc znaleźć pomocy w polskim systemie sprawiedliwości, postanowiły połączyć siły we wspólnym działaniu. W ten sposób powstał w 1993 roku Ruch Obrony Rodziny i Jednostki. Większość osób działających w tym stowarzyszeniu zetknęła się bezpośrednio ze skutkami przynależności do sekt, takimi jak uszczerbki na zdrowiu, zaburzenia psychiczne, nerwice, depresje, utrata umiejętności normalnego życia w społeczeństwie. Wykorzystując więc swoją wiedzę i doświadczenie niosą pomoc zarówno ofiarom sekt jak i ich rodzinom, które często stają bezradne wobec problemu nieznanego sobie i wielu środowiskom. Znacznym osiągnięciem Ruchu był fakt, iż w listopadzie 1997 roku Stowarzyszenie, jako jedyna organizacja z krajów Europy Środkowej, uzyskała status członka Europejskiej Federacji Ośrodków ds. Badań i Informacji o Sektach (FECRIS), działającej na terenie Unii Europejskiej. Członkowie Ruchu Obrony Rodziny i Jednostki poprzez organizowanie prelekcji, wykładów, konferencji, sympozjów (w tym międzynarodowych), starają się uświadomić wszystkim niebezpieczeństwa związane z działalnością kultów i przestrzec przed tą nową patologią społeczną.

Działalność Ruchu Obrony Rodziny i Jednostki nie jest jedyną oddolną inicjatywą społeczną. Nasze społeczeństwo odpowiedziało prawie natychmiast na inwazję sekt, jaka nastąpiła po 1989 r.

W 1990 r. w Niepokalanowie odbył się drugi zjazd osób prowadzących działalność przeciwko penetracji środowisk katolickich przez Świadków Jehowy. Wtedy to utworzono Ruch “Effatha”, który miał koordynować działania w diecezjach. Rok później zaczęło ukazywać się katolickie czasopismo poświęcone tematyce Świadków Jehowy pt. “Effatha - Otwórz się”. Ruch działa do chwili obecnej, organizując dwa razy do roku w Niepokalanowie swoje zjazdy. W połowie lat 90-tych pod wpływem wzrastającej liczby różnorodnych sekt rozszerzono tematykę spotkań. Niezwykle cennym ich elementem jest uczestnictwo osób, które wyszły z sekt i mogą dać świadectwo destrukcyjnej działalności kultów.

Również na początku lat 90-tych zaczęły powstawać przy parafiach kościołów rzymskokatolickich Punkty, Ośrodki, Centra Informacji o Sektach. Podobną działalność podjęły też niektóre oddziały Stowarzyszenia Civitas Christiana (np. w Łodzi czy Krakowie). Aktywną działalność na tym polu prowadzi też zakon Dominikanów. Najbardziej znanym ich ośrodkiem jest Dominikańskie Centrum Informacji o Nowych Ruchach Religijnych i Sektach w Krakowie. Na dzień dzisiejszy takich Ośrodków Informacyjnych w Polsce jest około trzydziestu. Liczba ta ciągle się zmienia, ponieważ wiele Punktów zawiesza swoją działalność. Jedną z przyczyn jest fakt, iż Ośrodki działają głównie na zasadach wolontariatu.

Na terenie naszej diecezji również powstał Punkt Informacyjny o Sektach i Nowych Ruchach Religijnych. Rozpoczął on swoją działalność w 1995 r. przy parafii katedralnej p. w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryji Panny w Białymstoku. Punkt organizuje prelekcje i wykłady na temat zagrożeń związanych z działalnością sekt. Dysponuje również szeroką literaturą przedmiotu, którą udostępnia wszystkim zainteresowanym w dniach dyżurów (wtorki, piątki godz. 16-18). Pracownicy Punktu pomagają również rodzinom osób uzależnionych od sekt. Punkt współpracuje z wieloma podobnymi Ośrodkami na terenie całej Polski, w tym również z Ruchem Obrony Rodziny i Jednostki.

Z inicjatywy niektórych Ośrodków oraz Ruchu Obrony Rodziny i Jednostki powstało Forum organizacji zajmujących się problemem sekt w Polsce. Celem Forum jest tworzenie grup nacisku, które mobilizowałyby władze państwa do podjęcia kompleksowych rozwiązań w dziedzinie legislacji, edukacji, medycyny oraz do stworzenia instytucjonalnej obrony społeczeństwa przed sektami.

Środowiska zajmujące się omawianą problematyką rozpoczęły także działalność wydawniczą. Gdańskie Centrum Informacji o Sektach i Nowych Ruchach Religijnych wydało już 11 numerów (wychodzi nieregularnie) “Biuletynu”, który poza problemem sekt omawia również inne zagrożenia duchowe. Na początku bieżącego roku ukazał się pierwszy numer czasopisma ”Drogami Sekt i Kultów”. Wydawcą jest Małopolski Ośrodek Informacji o Sektach i Nowych Ruchach Religijnych przy Stowarzyszeniu “Civitas Christiana” w Krakowie. W tym roku wyszedł także pierwszy numer ogólnopolskiego kwartalnika informacyjno-profilaktycznego “Sekty i Fakty”.3

Oddolna inicjatywa społeczna jest niezwykle ważna w przeciwdziałaniu groźnym zjawiskom społecznym. Wspólne działanie może przyczynić się do ograniczenia ekspansji różnego rodzaju kultów zarówno w Polsce jak i w naszym regionie. Dlatego też Punkt Informacyjny o Sektach i Nowych Ruchach Religijnych w Białymstoku czeka na informacje od tych wszystkich, którzy zetknęli się z sektami.

Punkt Informacyjny o Sektach i Nowych Ruchach Religijnych, Rynek Kościuszki 2 (nad kinem Ton) 15 - 091 Białystok, Tel. (0 85) 743 64 29, http://friko.onet.pl/bk/punkcik- Aktualny adres.

Joanna Jarzębińska, Marek Szczebiot

Przypisy:

1 Zob. Czas Miłosierdzia 1999 nr 5.

2 Wolska M., Czy odzyskamy naszą córkę? Pani Domu 1999 nr 5 s. 9.

3 Powyższe wydawnictwa są do wglądu w Punkcie Informacyjnym o Sektach i Nowych Ruchach Religijnych w Białymstoku ( Rynek Kościuszki 2, nad Kinem Ton).- Aktualny adres

Powrót na stronę Artykuły

PUNKT © 1995-2010